Wskazówki dla autorów TEKSTÓW przesyłanych do PUBLIKACJI w „Kwartalniku Trzeci Sektor”

 

1. Tematyka i rodzaje tekstów przyjmowanych do publikacji

Redakcja przyjmuje do publikacji teksty dotyczące problematyki trzeciego sektora i szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie:

  • artykuły prezentujące badania zagadnień związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora, w tym organizacji pozarządowych;
  • teoretyczne analizy problemowe, przekrojowo prezentujące zagadnienia istotne dla trzeciego sektora w Polsce i za granicą;
  • informacje prawne i opinie o aktach prawnych regulujących funkcjonowanie organizacji pozarządowych, a także propozycje de lege ferenda;
  • materiały przybliżające zarówno zinstytucjonalizowane, jak i nieformalne inicjatywy obywatelskie; recenzje oraz omówienia polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu; polemiki z tekstami zamieszczonymi w kwartalniku.

Kwartalnik „Trzeci Sektor” jest czasopismem naukowym, obejmującym podejmowaną w nim tematyką różne dyscypliny: od socjologii, nauk o polityce, przez prawo, psychologię, po ekonomię, zarządzanie i inne, które mają zastosowanie w badaniu i wyjaśnianiu, czym jest i jak funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie.

 

2. Objętość tekstów

Objętość nadesłanego tekstu nie może przekraczać:

  • dla artykułów – 14 stron znormalizowanego maszynopisu,
  • dla polemik, wywiadów, recenzji i omówień – 7 stron znormalizowanego maszynopisu.

Znormalizowana strona maszynopisu to 1800 znaków ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi.

 

3. Informacje załączane do tekstu głównego

Do tekstu głównego należy dołączyć:

  • informacje o autorze: imię i nazwisko, stopień (tytuł) naukowy, afiliację oraz – do wiadomości redakcji – adres e-mail, telefon, a także adres do korespondencji;
  • abstrakt w języku polskim, zawierający podstawowe tezy tekstu i wszystkie słowa kluczowe, o objętości od 100 do 150 słów (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami);
  • cztery, pięć słów (pojęć) kluczowych w języku polskim i w języku angielskim;
  • tytuł tekstu w języku angielskim.

 

4. Format przesyłanego tekstu i załączników

Tekst powinien być zapisany w formacie DOC lub DOCX, czcionką Times New Roman wielkości 12 punktów, z odstępem (interlinią) 1,5 wiersza.

Tabele, wykresy, zdjęcia i inne elementy graficzne, które mają być częścią tekstu, należy przesłać także w osobnych plikach – albo umożliwiających ich edycję, albo o rozdzielczości 300 dpi.

 

5. Wymagania formalne

Tekst musi mieć charakter oryginalny, być napisany z poszanowaniem praw autorskich innych osób, a prawa autorskie do niego nie mogą być ograniczone w sposób uniemożliwiający zgodne z prawem wprowadzanie zmian, przygotowanie tekstu do publikacji, jego upublicznienie i dystrybucję. Redakcja przyjmuje tylko teksty wcześniej niepublikowane, niebędące przedmiotem innego postępowania wydawniczego. Na podstawie umowy zawartej z wydawcą autor przekaże prawa autorskie do tekstu zaakceptowanego do publikacji.

 

6. Przypisy bibliograficzne

Przypisy bibliograficzne należy przygotować w tak zwanym systemie harwardzkim.
 

6.1. Książki i czasopisma

W tekście głównym – w nawiasie nazwisko autora (redaktora naukowego), rok wydania, numery stron (w wypadku przytoczenia cytatu), na przykład: (Nowak 2004, s. 73). W bibliografii na końcu tekstu: Nowak, Karol. 2004. Działania społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 

Odwołania i cytaty

W tekście: Jak podkreśla Martin Schulz (2016)…, w bibliografii na końcu tekstu: Schulz Martin. 2016. Trzeci sektor w Niemczech. Przeł. Adam Ibramowicz. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tekście: Teoria ta, według Petera F. Druckera, jest najlepszym rozwiązaniem dla sektora obywatelskiego (por. Jarosińska 2003, s. 203), w bibliografii na końcu tekstu: Jarosińska, Pelagia. 2003. Peter F. Drucker o ekonomice organizacji obywatelskich, [w:] Paweł Jurajski, Anna Nieobecna (red.), Teorie i koncepcje a polski ruch społeczny, Poznań: Oficyna Naukowa „Ku Wiedzy”.

W tekście: Trudno nie zgodzić się z opinią Jerzego Adamieckiego, wskazującego przeszkody w angażowaniu się młodych Polaków w prace wolontariacką (por. Adamiecki 2001), w bibliografii na końcu tekstu: Adamiecki, Jerzy. 2001. Co jest nie tak z tym wolontariatem w Polsce? Idee i Realia, 34: 101–130.
 

6.2. Akty prawne i dokumenty

W tekście: Zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w bibliografii na końcu tekstu (w podpunkcie Akty prawne i dokumenty): Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

Dla aktów wydawanych po 1 stycznia 2012 roku nie stosuje się oznaczenia numeru dziennika ustaw, na przykład: (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, z późn. zm.).

W tekście: Radni gminy Bierutów uznali, ze przekażą większość zadań z obszaru pomocy społecznej miejscowym organizacjom obywatelskim (Uchwała… 2016), w bibliografii na końcu tekstu (w podpunkcie Akty prawne i dokumenty): Uchwała Rady Miasta Bierutów nr 23/RM/2016 z dnia 10 maja 2016 roku o zmianach w funkcjonowaniu gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 

6.3. Źródła internetowe

W tekście: Fundacja Zryw zamierza dalej realizować działania z zakresu aktywizacji osób starszych (http://www.fundacja.zryw.org.pl), w bibliografii na końcu tekstu (w podpunkcie: Źródła internetowe): http://www.fundacja.zryw.org.pl/aktualnosci/Nie-rezygnujemy-z-dzialan-na-rzecz-aktywizacji-osob-starszych/875320/php/?_812#.pdf [dostęp: 12 grudnia 2012 roku].

W wypadku artykułów lub innych materiałów oznaczonych numerem DOI należy posłużyć się tym numerem przy oznaczaniu źródła.

 

7. Zasady procesu redakcyjnego

Każdy artykuł wstępnie zaakceptowany do opublikowania jest poddawany weryfikacji przy zastosowaniu programu antyplagiatowego, a następnie przekazywany do dwóch anonimowych recenzji zewnętrznych, których treść zostanie przekazana autorowi. Teksty o charakterze eksperckim (ekspertyzy, analizy, studia przypadków) nie są przekazywane do zewnętrznych recenzji, uwagi do nich zgłasza redakcja Kwartalnika.

Jeśli jedna z recenzji jest negatywna, tekst jest odrzucany lub autor otrzymuje informację zwrotną ze wskazaniem zmian, jakie powinny być wprowadzone, aby tekst mógł być zaakceptowany.

Tekst po uzyskaniu pozytywnych recenzji podlega redakcji językowej i korekcie.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w tekście, a także zmiany tytułu.

Redakcja zapewnia autoryzację tekstu przygotowanego ostatecznie do publikacji.

 

8. Opłaty

Za przygotowanie i publikację tekstu w „Kwartalniku Trzeci Sektor” nie są pobierane od autorów opłaty. Wydawca oferuje niewygórowane honorarium za przekazanie autorskich praw majątkowych do zaakceptowanych przez redakcję materiałów.

0.050s / 2742.26 kB / 189 inc