Procedura recenzowania tekstów naukowych w Kwartalniku „Trzeci Sektor”

 1. Autorzy, przesyłając artykuł do publikacji w kwartalniku „Trzeci Sektor”, wyrażają zgodę na procedurę recenzowania.
 2. Procedura recenzowania uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opracowane przez Zespół do spraw Etyki w Nauce i opisane w dokumencie Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011).
 3. Teksty są poddawane wstępnej ocenie wewnętrznej o charakterze formalnym i merytorycznym, za którą odpowiada redaktor naczelny.
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo zwrócenia autorowi tekstu do poprawek formalnych (patrz: Wskazówki dla autorów) przed skierowaniem artykułu do recenzji.
 5. Każdy tekst wstępnie zaakceptowany do opublikowania jest poddawany weryfikacji przy zastosowaniu programu antyplagiatowego.
 6. Nadsyłane artykuły, o ile spełniają wymogi formalne, są kierowane do dwóch recenzji.
 7. Recenzenci współpracujący z redakcją to osoby o wysokich kompetencjach naukowych, wywodzące się spoza instytucji, przy których są afiliowani autorzy..
 8. Teksty naukowe są recenzowane poufnie i anonimowo. Autor i recenzent nie znają swojej tożsamości.
 9. Recenzenci wypełniają formularz recenzji opracowany przez redakcję.
 10. Recenzenci są zobowiązani oświadczyć, że w anonimowym dla nich recenzowanym tekście nie rozpoznają okoliczności, które mogłyby skutkować konfliktem interesów.
 11. Recenzentom nie wolno wykorzystywać we własnych publikacjach i dydaktyce treści tekstów przed ich publikacją.
 12. Autor tekstu otrzymuje recenzje do wglądu, tym samym jest informowany o wynikach recenzji.
 13. Jeśli jedna z recenzji jest negatywna, tekst jest odrzucany lub autor otrzymuje informację zwrotną ze wskazaniem zmian, jakie powinny być wprowadzone, aby tekst mógł być zaakceptowany.
 14. Pozytywny wynik recenzji kwalifikuje tekst do druku, negatywny skutkuje odmową publikacji. Ostateczną decyzję o druku podejmuje redaktor naczelny.
 15. Autor poprawia tekst zgodnie z zaleceniami recenzentów i z uwzględnieniem sugestii redakcji.
 16. Poprawiony tekst jest publikowany.
 17. Korespondencję z autorami prowadzi przedstawiciel redakcji czasopisma.
 18. Procedura recenzowania przedstawiona powyżej trwa nie dłużej niż trzy miesiące. W wypadku wystąpienia okoliczności, które mogą skutkować wydłużeniem tego okresu, redakcja niezwłocznie informuje o nich autora.

 

Zobacz także:

 

0.048s / 2794.95 kB / 189 inc