REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ FUNDACJĘ AKADEMIA ORGANIZACJI OBYWATELSKICH W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA TREŚCI KWARTALNIKA TRZECI SEKTOR

 

W Regulaminie określone zostały zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczących udostępniania treści Kwartalnika Trzeci Sektor przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (02-954)  ul. Królowej Marysieńki 48, KRS 0000447236, tel. 22 5502810, adres e-mail: faoo@faoo.pl, strona internetowa: www.faoo.pl.

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 334).

§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. FAOO – Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich;
 2. strona internetowa – strona internetowa Kwartalnika Trzeci Sektor administrowana przez FAOO, dostępna pod adresem www.kwartalnik3sektor.pl;
 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
 4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez FAOO opisane w niniejszym Regulaminie;
 5. Kwartalnik – Kwartalnik Trzeci Sektor wydawany przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich i Szkołę Główną Handlową;
 6. Usługodawca – Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich;
 7. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług FAOO, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 2

 1. FAOO oświadcza, że jest wydawcą Kwartalnika Trzeci Sektor. Współwydawcą Kwartalnika jest Szkoła Główna Handlowa.
 2. FAOO świadczy usługi na rzecz usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Za pośrednictwem strony Kwartalnika, FAOO udostępnia następujące bezpłatne usługi:
  1. Trzeci Sektor na Skróty - usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu zawierającego skrót wybranych artykułów publikowanych w Kwartalniku Trzeci Sektor za pomocą poczty elektronicznej do usługobiorców. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla usługobiorców korzystających z sieci internet. Formularz rejestracyjny wymagający podania nazwy lub imienia i nazwiska usługobiorcy oraz adresu e-mail, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie usługi, dostępny jest na stronie Kwartalnika. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu Trzeci Sektor na Skróty poprzez przesłanie na adres kontakt@kwartalnik3sektor.pl oświadczeniem o rezygnacji z otrzymywania usługi lub poprzez kliknięcie na link znajdujący się na końcu każdego biuletynu.
  2. Artykuły i inne teksty Kwartalnika Trzeci Sektor – usługa polega na udostępnieniu przez FAOO plików w formacie PDF „tylko do odczytu” zawierających artykuły zamieszczane w kolejnych numerach Kwartalnika. Skorzystanie z niej następuje poprzez wybranie przez Usługobiorcę właściwego artykułu na stronie Kwartalnika i nie wymaga rejestrowania się.
 4. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usług, urządzenie, którym posługuje się Usługobiorca, powinno posiadać co najmniej połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, aktywne konto poczty e-mail oraz oprogramowanie pozwalające na otwarcie plików w powszechnie stosowanych formatach.
 5. Usługodawca nie zapewnia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

 

§ 3

 1. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z usług, opisanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca, który chce skorzystać z usług, powinien dysponować sprzętem spełniającym wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy wraz z aktualnym oprogramowaniem.

§ 4

 1. Wszelkie prawa do treści, materiałów graficznych, lóg i znaków towarowych zawartych w Kwartalniku oraz będących składnikiem usług, przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez FAOO na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługobiorcy przysługuje prawo do korzystania z usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Teksty Kwartalnika udostępniane są na licencji niewyłącznej CC-BY-NC-SA: Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach/ 4.0 Międzynarodowa. W ramach tej licencji Usługobiorcy wolno: dzielić się, to jest kopiować i rozpowszechniać teksty zamieszczone w Kwartalniku w dowolnym medium i formacie oraz dokonywać adaptacji, to jest modyfikować, zmieniać i tworzyć nowe treści na bazie oryginalnych utworów, na następujących warunkach:
  1. Uznanie autorstwa — utwór należy odpowiednio oznaczyć (podać imię i nazwisko twórcy utworu lub nazwę innego podmiotu, którego autorstwo należy uznać – o ile są ujawnione, także informację prawnoautorską, licencyjną, notę o wyłączeniu odpowiedzialności i link do utworu). Należy także wskazać, czy zostały wprowadzone zmiany w utworze.
  2. Użycie niekomercyjne — nie można wykorzystywać utworu do celów komercyjnych, czyli służących uzyskaniu korzyści majątkowych, w tym wynagrodzenia.
  3. Na tych samych warunkach — modyfikując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie nowy utwór, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, na której rozpowszechniany jest oryginał.
  4. Nie można stosować środków prawnych lub technologicznych, które ograniczają korzystanie z utworu na warunkach określonych w licencji.
  Pełna treść licencji dostępna jest na stronie https://creativecommons.org/licenses/.
 4. FAOO jako licencjodawca nie daje żadnych gwarancji. Licencja na korzystanie z któregokolwiek utworu publikowanego w Kwartalniku Trzeci Sektor nie zapewnia wszystkich niezbędnych zgód dla niektórych jego użyć. W szczególności możliwości korzystania z danego utworu mogą być ograniczone przez takie prawa, jak prawo do ochrony wizerunku, prywatności czy autorskie prawa osobiste.

§ 5

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi przez FAOO dotyczy: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, podawanych przy rejestracji do korzystania z usługi Trzeci Sektor na Skróty. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by móc skorzystać z usługi.
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest FAOO. FAOO przetwarza dane osobowe Usługobiorcy wyłącznie w celu realizacji usług.
 3. FAOO oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Usługobiorca będący osobą fizyczną w momencie rejestracji związanej z korzystaniem z usługi Trzeci Sektor na Skróty informowany jest o przysługujących mu uprawnieniach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych.

§ 6

 1. Reklamacje dotyczące kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: faoo@faoo.pl
 2. Reklamację zawierającą krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji należy składać nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Trzeci Sektor na Skróty w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu lub obowiązującego prawa.
 5. Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia w przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego,
 6. Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług w celu niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego.
 7. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 15 marca 2022 r.
 8. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie www.kwartalnik3sektor.pl wraz z informacją o dacie ich obowiązywania. Korzystanie z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację zmian.

 

0.049s / 2773.11 kB / 189 inc