REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ FUNDACJĘ AKADEMIA ORGANIZACJI OBYWATELSKICH W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA TREŚCI KWARTALNIKA TRZECI SEKTOR

 

W Regulaminie określone zostały zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczących udostępniania treści Kwartalnika Trzeci Sektor przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich z siedzibą w Warszawie (02-954)  ul. Królowej Marysieńki 48, KRS 0000447236, tel. 22 5502810, adres e-mail: faoo@faoo.pl, strona internetowa: www.faoo.pl.

§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. FAOO – Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich;
 2. strona internetowa – strona internetowa Kwartalnika Trzeci Sektor administrowana przez FAOO, dostępna pod adresem www.kwartalnik3sektor.pl;
 3. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej na odległość bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego;
 4. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez FAOO opisane w niniejszym Regulaminie;
 5. Kwartalnik – Kwartalnik Trzeci Sektor wydawany przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich i Szkołę Główną Handlową;
 6. Usługodawca – Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich;
 7. Usługobiorca - podmiot korzystający z usług FAOO, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

§ 2

 1. FAOO oświadcza, że jest wydawcą Kwartalnika Trzeci Sektor. Współwydawcą Kwartalnika jest Szkoła Główna Handlowa.
 2. FAOO świadczy usługi na rzecz usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Za pośrednictwem strony Kwartalnika, FAOO udostępnia następujące usługi:

1) „Trzeci Sektor na Skróty” - usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu zawierającego skrót wybranych artykułów publikowanych w Kwartalniku Trzeci Sektor za pomocą poczty elektronicznej do usługobiorców. Usługa dostępna jest bezpłatnie dla usługobiorców korzystających z sieci internet. Formularz rejestracyjny wymagający podania nazwy lub imienia i nazwiska usługobiorcy oraz adresu email, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie usługi, dostępny jest na stronie Kwartalnika. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania „Trzeciego Sektora a Skróty” poprzez przesłanie do FAOO e-maila z oświadczeniem o rezygnacji z otrzymywania usługi.

2) Artykuły Kwartalnika Trzeci Sektor  – usługa polega na udostępnieniu przez FAOO plików w formacie PDF „tylko do odczytu” zawierających artykuły zamieszczane w kolejnych numerach Kwartalnika. Usługa jest dostępna bezpłatnie dla usługobiorców korzystających z sieci internet. Skorzystanie z niej następuje poprzez wybranie przez usługobiorcę właściwego artykułu na stronie Kwartalnika. Dla skorzystania z usługi konieczne jest każdorazowe zalogowanie się do zarejestrowanego wcześniej konta. Zarejestrowanie konta odbywa się za pomocą dostępnego na stronie Kwartalnika formularza rejestracyjnego wymagającego podania nazwy lub imienia i nazwiska usługobiorcy oraz adresu email. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zamówieniem usługi.

3) Kwartalnik Trzeci Sektor – Usługa polega na udostępnieniu przez FAOO plików w formacie PDF „tylko do odczytu” zawierających bieżący i archiwalne numery Kwartalnika Trzeci Sektor. Usługa jest dostępna bezpłatnie dla usługobiorców korzystających z sieci internet. Skorzystanie z niej następuje poprzez wybranie przez usługobiorcę właściwego numeru Kwartalnika na stronie. Dla skorzystania z usługi konieczne jest każdorazowe zalogowanie się do zarejestrowanego wcześniej konta. Zarejestrowanie konta odbywa się za pomocą dostępnego na stronie Kwartalnika formularza rejestracyjnego wymagającego podania nazwy lub imienia i nazwiska usługobiorcy oraz adresu email. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z zamówieniem usługi.

§ 3

 1. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z usług, opisanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez usługobiorcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Usługobiorca, który chce skorzystać z usług powinien dysponować sprzętem spełniającym wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy. Specyfikacja aktualnych wymagań jest dostępna na stronie Kwartalnika.

§ 4

 1. Wszelkie prawa do treści zawartych w Kwartalniku oraz będących składnikiem usług, przysługują usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez FAOO na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z usług wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 3. Publikacje udostępniane w ramach usług ani żaden ich fragment nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia FAOO.

§ 5

 1. Przetwarzanie danych osobowych usługobiorców będących osobami fizycznymi przez FAOO dotyczy: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, podawanych przy rejestracji do korzystania z usług.
 2. Administratorem danych osobowych usługobiorcy jest FAOO. FAOO przetwarza dane osobowe usługobiorcy wyłącznie w celu realizacji usług.
 3. FAOO oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przed przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Usługobiorca będący osobą fizyczną w momencie rejestracji związanej z korzystaniem z którejkolwiek z usług podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i może w dowolnej chwili żądać informacji o posiadanych przez FAOO jego danych osobowych oraz żądać zaprzestania przetwarzania tych danych przez FAOO.

§ 6

 1. Reklamacje dotyczące kwestii związanych z usługami można przesyłać na adres email: faoo@faoo.pl
 2. Reklamację zawierającą krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji należy składać nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. FAOO zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez usługobiorcę Regulaminu lub obowiązującego prawa.
 5. FAOO ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia w przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego,
 6. FAOO ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług w celu niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego.
 7. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 28 marca 2018 r.
 8. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie www.kwartalnik3sektor.pl wraz z informacją o dacie ich obowiązywania. Korzystanie z usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację zmian.

 

0.061s / 5860.32 kB / 189 inc