KODEKS ETYCZNY „KWARTALNIKA TRZECI SEKTOR”

 

Niniejszy kodeks zawiera wytyczne dla Redakcji i innych interesariuszy procesu wydawniczego mające na celu zapewnienie jakości merytorycznej, badawczej i językowej publikowanych treści, przy zachowaniu zasad rzetelności, przejrzystości i zgodności z prawem, opisanych poniżej.  

 

 1. OGÓLNE OBOWIĄZKI REDAKCJI
 1. Redaktor jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji o tym, czy tekst złożony do Redakcji Kwartalnika może i powinien być opublikowany w czasopiśmie. Ostateczne decyzje podejmują wspólnie redaktor i wydawca.
 2. Podejmując takie decyzje, redaktor powinien opierać się na aktualnych zasadach i wytycznych dotyczących publikacji tekstów w „Kwartalniku Trzeci Sektor” oraz uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 3. Redaktor aktywnie poszukuje i gromadzi opinie autorów, recenzentów, czytelników i innych interesariuszy czasopisma na temat sposobów doskonalenia procesu wydawniczego.
 4. Reaguje na przypadki złych lub podejrzanych praktyk, takich jak plagiat czy ghost writing.
 5. Ocenia wpływ polityki wydawniczej czasopisma na proces poszukiwania i kontraktowania autorów, jakość tekstów i zawartość poszczególnych numerów czasopisma. W razie potrzeby proponuje i wprowadza zmiany tej polityki.
 6. Dba o dobrą markę czasopisma i podawanie rzetelnych informacji na jego temat.

 

 1. RELACJE Z CZYTELNIKAMI
 2. W trosce o jakość tekstów Redakcja zapewnia rzetelne recenzje, także – gdy ma to zastosowanie – odnoszące się do danych statystycznych publikowanych badań.
 3. Redakcja dba, aby teksty nierecenzowane były wyraźnie odróżnione od tekstów recenzowanych. Zna pochodzenie tych tekstów – są one głównie tekstami zamawianymi.
 4. Wyraźnie wskazuje autorów tekstów wraz z ich afiliacją. Przedstawia tylko niezbędne dane.
 5. Redakcja i wydawca zapewniają dostępność tekstów dla szerokiej grupy zainteresowanych.

 

 1. RELACJE Z AUTORAMI 
 1. Redakcja upublicznia jasne zasady i wytyczne dotyczące tematyki i sposobu przygotowania tekstów przyjmowanych do publikacji, procedury recenzji i dalszej pracy nad tekstem.
 2. Upewnia się, czy publikacja danego tekstu nie wiąże się z konfliktem interesów w stosunku do konkurencyjnych procesów wydawniczych.
 3. Redakcja i wydawca ustalają z autorami zasady uznawania autorstwa i przekazania autorskich praw majątkowych.
 4. Redakcja dba o dobór odpowiednich pod względem wiedzy, rzetelności i obiektywizmu recenzentów.
 5. Informuje autorów o wyniku procedury recenzenckiej (w przypadku gdy taka procedura jest stosowana).
 6. Redakcja i wydawca określają zasady postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozumianych jako niezgodność z zasadami obowiązującymi autorów i recenzentów lub podejrzeń o niezgodność z przepisami prawa.
 7. Redakcja ustala zasady publikowania w Kwartalniku tekstów przez osoby powiązane z redakcją lub wydawcą.
 8. W równy sposób traktuje wszystkich autorów, niezależnie od ich afiliacji czy powiązań z członkami redakcji.

 

 1. RELACJE Z RECENZENTAMI
 1. Redakcja dostarcza recenzentom wytycznych nt. oceny tekstów i sporządzenia pisemnej recenzji.
 2. Upewnia się, iż nie występuje konflikt interesów lub inne okoliczności mogące mieć wpływ na rzetelność i obiektywizm recenzji.
 3. Korzysta z recenzentów wywodzących się z różnych środowisk naukowych i eksperckich.
 4. Nazwiska recenzentów tekstów zamieszczanych w poszczególnych numerach Kwartalnika nie są podawane do publicznej wiadomości.

 

 1. RELACJE Z RADĄ NAUKOWĄ CZASOPISMA
 1. Przynajmniej raz w roku Redakcja i wydawca przedstawiają Radzie informacje nt. dorobku czasopisma, procesu wydawniczego, współpracy z autorami oraz działań służących zapewnieniu jakości czasopisma i jego rozpoznawalności.
 2. Redakcja przyjmuje i w miarę możliwości uwzględnia w swoich działaniach rekomendacje członków Rady.
 3. Zapewnia, by członkowie Rady mieli nieskrępowany dostęp do wszystkich tekstów zamieszczanych w czasopiśmie.

 

 1. RELACJE Z WYDAWCAMI 
 1. Różnice zdań między redaktorem a wydawcą co do profilu czasopisma, procesu wydawniczego lub wyboru autorów są rozstrzygane w drodze dyskusji i wzajemnych ustaleń.
 2. Zasady współpracy redaktora i wydawcy reguluje umowa.
 3. Redaktor regularnie komunikuje się z wydawcą w sprawach dotyczących czasopisma. 

 

 1. ZAPEWNIANIE JAKOŚCI 
 1. Decyzje o przyjęciu tekstu do publikacji podejmowane są na drodze dyskusji redakcji i wydawcy.
 2. Oryginalność każdego tekstu recenzowanego jest weryfikowana za pomocą oprogramowania antyplagiatowego.
 3. Elementem zapewniania jakości są także stosowanie w przypadku tekstów recenzowanych procedury „double-blind review”, co oznacza, że do oceny każdej takiej publikacji powoływanych jest dwóch niezależnych recenzentów, nieznających swoich tożsamości.
 4. Jakość języka (poprawność gramatyczna, ortograficzna, składniowa) jest zapewniona poprzez dwukrotną redakcję językową i korektę każdego tekstu.

 

 

Zobacz także:

 

0.045s / 2801.19 kB / 189 inc