Rada Naukowa Kwartalnika

 

Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ. Prowadzi badania organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, jak również różnorodnych struktur kształtujących się w społeczeństwie obywatelskim. Zajmuje się także projektami wdrożeniowymi i poprawiającymi jakość zarządzania, dla instytucji krajowych i międzynarodowych.


Dr hab. Galia Chimiak, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN  w Warszawie. Wykładała w Collegium Civitas, na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN oraz w Trinity College w Dublinie. Jest członkinią rady wydawniczej czasopisma naukowego VOLUNTAS.


Dr Marcin Dąbrowski, Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Założyciel i redaktor naczelny dwumiesięcznika naukowego „e-mentor” (od 2003 r.). Od 2000 r. związany zawodowo z organizacjami pozarządowymi – od 2001 r. dyrektor zarządzający Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, od 2006 r. prezes Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, założyciel Stowarzyszenia Uniwersytetów Dziecięcych (Przewodniczący Rady).


Dr Petr Fabian, filozof, teolog i pedagog, specjalista w zakresie pracy socjalnej. Pracuje w ośrodku kryzysowym dla dzieci, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Opawie. Metodyk w zakresie planu współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodzin i relacjami międzygeneracyjnymi.


Dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Socjologii Kultury Instytutu Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Badaczka biedy i wykluczenia społecznego oraz instytucji pomocowych, w ramach pracy dydaktycznej i naukowej współpracująca od lat 90. z trzecim sektorem. Członek Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów NYATRI, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Związku Wyznaniowego Ligmincha Polska.


Dr Jarosław Greser, prawnik, adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problemach prawnych wdrażania nowych technologii.  Prowadzi od strony prawnej procesy komercjalizacji wiedzy w branży chemicznej, spożywczej i nowych technologii. Współpracuje z NGO zakresie obsługi prawnej, w szczególności w obszarze praw autorskich i ochrony danych osobowych.


Mgr Radosław Jasiński, prawnik, dyrektor Programowy  w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – jednej z największych instytucji grantodawczych w naszej części Europy. Absolwent programu MBA na MSZ im. L. Koźmińskiego, stypendysta The Johns Hopkins University. Współtwórca Fundacji OIC Poland, ekspert NSZZ Solidarność, ekspert MEN. Pracował o organach spółek handlowych, m. in. Foksal NFI, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Inteligo, Ruch.


Dr Tetiana Liakh, jest pedagogiem, pełni funkcję wicedyrektora ds. nauki i badań w  Instytucie Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki w Kijowie na Ukrainie. Jest trenerem w obszarze poszerzania kompetencji naukowców w odniesieniu do HIV/AIDS, krajowym trenerem z zakresu edukacji rówieśniczej oraz krajowym ekspertem ds. wolontariatu.


Prof. dr hab. Maria Mendel, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badaczka i autorka publikacji dotyczących trzeciego sektora. Należy do Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W latach 1998-2002 - prezes jednego z pierwszych kół terenowych STO w Gdańsku. Związana także z Fundacją Rodzice Szkole, Polskim Towarzystwem Pedagogicznym i Gdańskim Towarzystwem Naukowym, gdzie przewodniczy Wydziałowi Nauk Społecznych i Humanistycznych.


Prof. dr hab. Maciej Perkowski, prawnik, prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ds. studenckich. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa międzynarodowego publicznego, prawa organizacji międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej oraz w zagadnieniach związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym, rozwojem regionalnym i funduszami europejskimi. Współpracuje naukowo i w roli eksperta z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz sektorem prywatnym. 


Dr hab. Marek Rymsza, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej oraz w problematyce organizacji pozarządowych, trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego. Do 2016 roku redaktora naczelny Kwartalnika Trzeci Sektor (wydawanego wówczas przez Fundację Instytut Spraw Publicznych).


Dr hab. Piotr Stec, prof. Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UO. Jego zainteresowania badawcze obejmują prawo dziedzictwa kulturowego, prawo trzeciego sektora, stosowanie prawa prywatnego w sektorze publicznym oraz prawo szkolnictwa wyższego. Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli kadencji 2017-2020.


Prof. dr hab. Fryderyk Zoll, prawnik, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, European Legal Studies Institute Universität Osnabrück oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Profesor gościnny na wielu europejskich i amerykańskich uniwersytetach. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, a w latach 2011–2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej ds. prawa cywilnego.

 

0.062s / 5319.39 kB / 189 inc