Rada Naukowa Kwartalnika

 

Dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, dyrektor Instytutu Spraw Publicznych UJ. Prowadzi badania organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych, jak również różnorodnych struktur kształtujących się w społeczeństwie obywatelskim. Zajmuje się także projektami wdrożeniowymi i poprawiającymi jakość zarządzania, dla instytucji krajowych i międzynarodowych.


Dr hab. Galia Chimiak, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN  w Warszawie. Wykładała w Collegium Civitas, na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN oraz w Trinity College w Dublinie. Jest członkinią rady wydawniczej czasopisma naukowego VOLUNTAS.


Dr Marcin Dąbrowski, Kanclerz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Założyciel i redaktor naczelny dwumiesięcznika naukowego „e-mentor” (od 2003 r.). Od 2000 r. związany zawodowo z organizacjami pozarządowymi – od 2001 r. dyrektor zarządzający Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, od 2006 r. prezes Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, założyciel Stowarzyszenia Uniwersytetów Dziecięcych (Przewodniczący Rady).


Dr Petr Fabian, filozof, teolog i pedagog, specjalista w zakresie pracy socjalnej. Pracuje w ośrodku kryzysowym dla dzieci, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim w Opawie. Metodyk w zakresie planu współpracy organizacji pozarządowych zajmujących się wspieraniem rodzin i relacjami międzygeneracyjnymi.


Dr hab. Agnieszka Golczyńska-Grondas, prof. Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Socjologii Kultury Instytutu Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Badaczka biedy i wykluczenia społecznego oraz instytucji pomocowych, w ramach pracy dydaktycznej i naukowej współpracująca od lat 90. z trzecim sektorem. Członek Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom Tybetu i Himalajów NYATRI, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Związku Wyznaniowego Ligmincha Polska.


Mgr Radosław Jasiński, prawnik, dyrektor Programowy  w Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – jednej z największych instytucji grantodawczych w naszej części Europy. Absolwent programu MBA na MSZ im. L. Koźmińskiego, stypendysta The Johns Hopkins University. Współtwórca Fundacji OIC Poland, ekspert NSZZ Solidarność, ekspert MEN. Pracował o organach spółek handlowych, m. in. Foksal NFI, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Inteligo, Ruch.


Dr Tetiana Liakh, jest pedagogiem, pełni funkcję wicedyrektora ds. nauki i badań w  Instytucie Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. Borysa Grinczenki w Kijowie na Ukrainie. Jest trenerem w obszarze poszerzania kompetencji naukowców w odniesieniu do HIV/AIDS, krajowym trenerem z zakresu edukacji rówieśniczej oraz krajowym ekspertem ds. wolontariatu.


Dr Eduard Marček, założyciel i prezes Słowackiego Centrum Fundraisingu, związany także z Transparency International Slovakia. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, tytuł doktora uzyskał na Wydziale Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Stypendysta Programu Stypendialnego im. Kirklanda i Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Aktywnie zajmuje się fundraisingiem, szkoli, doradza, organizuje międzynarodowe konferencje poświęcone problematyce pozyskiwania środków.


Prof. dr hab. Maria Mendel, kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Badaczka i autorka publikacji dotyczących trzeciego sektora. Należy do Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W latach 1998-2002 - prezes jednego z pierwszych kół terenowych STO w Gdańsku. Związana także z Fundacją Rodzice Szkole, Polskim Towarzystwem Pedagogicznym i Gdańskim Towarzystwem Naukowym, gdzie przewodniczy Wydziałowi Nauk Społecznych i Humanistycznych.


Prof. dr hab. Maciej Perkowski, prawnik, prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ds. studenckich. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa międzynarodowego publicznego, prawa organizacji międzynarodowych i prawa Unii Europejskiej oraz w zagadnieniach związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym, rozwojem regionalnym i funduszami europejskimi. Współpracuje naukowo i w roli eksperta z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz sektorem prywatnym. 


Dr hab. Marek Rymsza, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej oraz w problematyce organizacji pozarządowych, trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego. Do 2016 roku redaktora naczelny Kwartalnika Trzeci Sektor (wydawanego wówczas przez Fundację Instytut Spraw Publicznych).


Dr hab. Piotr Stec, prof. Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji UO. Jego zainteresowania badawcze obejmują prawo dziedzictwa kulturowego, prawo trzeciego sektora, stosowanie prawa prywatnego w sektorze publicznym oraz prawo szkolnictwa wyższego. Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli kadencji 2017-2020.


Prof. dr hab. Fryderyk Zoll, prawnik, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, European Legal Studies Institute Universität Osnabrück oraz na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Profesor gościnny na wielu europejskich i amerykańskich uniwersytetach. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, a w latach 2011–2015 członek Komisji Kodyfikacyjnej ds. prawa cywilnego.

 

0.041s / 2769.16 kB / 189 inc