Autor:
Magdalena Arczewska

Wiwat kwartalnik!

fragment artykułu

W pięćdziesiątym numerze „Kwartalnika Trzeci Sektor” prezentujemy teksty dotyczące różnych wymiarów społeczeństwa obywatelskiego – animacji lokalnej, edukacji w zakresie praw człowieka, feminizacji roli sołtysa oraz aktywności osób z niepełnosprawnościami w organizacjach pozarządowych. Wszystkie wspomniane artykuły odnoszą się do wyników badań własnych autorek i autorów. W bieżącym numerze zamieszczamy ponadto recenzję książki, Kalendarium zmian prawnych oraz
studium przypadku Profesjonalizacja Stowarzyszenia monar autorstwa Marka Grondasa, kierownika Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień  Stowarzyszenia MONAR w Łodzi. Ponieważ jest to numer jubileuszowy, o głos poprosiliśmy Kazimierza Zbigniewa Sowę, przewodniczącego Rady Programowej
kwartalnika „Trzeci Sektor” w latach 2011–2014, Marka Rymszę, pomysłodawcę
i pierwszego redaktora naczelnego pisma w latach 2004–2016, a także Rafała Załęskiego, członka redakcji w latach 2004–2016, specjalistę
do spraw promocji i sprzedaży w Instytucie Spraw Publicznych
– pierwszego wydawcy czasopisma. Teksty te otwierają numer pięćdziesiąty.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf