Autor:
Ada Tymińska

Słowa kluczowe:
dostępność, osoby, z niepełnosprawnościami, obowiązki organizacji pozarządowych, ustawa o dostępności

DOI:
10.26368/17332265-53-1-2021-3


Obowiązki prawne organizacji pozarządowych w zakresie zapewniania dostępności osobom z niepełnosprawnościami

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na skutkach, z jakimi wiąże się wprowadzenie Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla podmiotów trzeciego sektora. W zależności od źródeł finansowania zostały one objęte mniejszym lub większym zakresem obowiązków. Przedmiotem rozważań jest opis warunków, od których zależy to, czy i w jakim stopniu organizacja pozarządowa będzie związana przepisami ustawy. Wypełnienie tych obowiązków może okazać się w praktyce niemożliwe, biorąc pod uwagę realia działania w trzecim sektorze – przede wszystkim finansowe. Refleksji poddano również to, jakie znaczenie dla usytuowania podmiotów trzeciego sektora na mapie instytucji publicznych ma objęcie ich takimi obowiązkami oraz zaliczenie niektórych z nich w poczet „podmiotów publicznych”.

 

Legal duties of  non-governmental organizations in relation to ensuring accessibility for persons with disabilities

Abstract

The paper presents the consequences of the introduc-tion of the Act on Ensuring Accessibility for Persons with Special Needs to the third sector entities. Depending on sources of financing, they have been subject to a more or less wide range of duties. The article describes condi-tions that determine if and to what degree a non-govern-mental organization will be bound by the provisions of the act. Given the realities of the operations in the third sector, especially financial ones, it may turn out that in practice those conditions cannot be met. The author has also reflected on the importance of subjecting the third sector organizations to these duties and consider-ing some of them “public entities” for positioning such organizations on a map of public institutions.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.055s / 2777.94 kB / 190 inc