Autor:
Iwona Dworska

Słowa kluczowe:
działalność pożytku publicznego, wyznaniowe osoby prawne, organizacje pożytku publicznego, działalność gospodarcza, public benefit activities, faith-based legal persons, public benefit organizations, economic activities

DOI:
10.26368/17332265-58-2-2022-3


Miejsce wyznaniowych osób prawnych w systemie organizacji pożytku publicznego

Abstrakt

Wyznaniowe osoby prawne przez uczestnictwo w realizacji zadań w sferze pożytku publicznego wnoszą znaczny wkład w urzeczywistnianie dobra publicznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, choć nie kwalifikuje tych podmiotów jako organizacji pozarządowych, otwiera im drogę do korzystania z takich samych uprawnień, jakie są udziałem organizacji pozarządowych. Uwzględniając szczególną misję wyznaniowych osób prawnych, ustawodawca zastosował adekwatne do ich statusu konstrukcje prawne, odróżniające je od organizacji pozarządowych. Celem artykułu jest analiza odmiennych uregulowań prawnych mających zastosowanie do wyznaniowych osób prawnych. Zagadnienie ma duże znaczenie z pespektywy stosowania prawa, szczególnie przez organy administracji państwowej, samorządy, sądy rejestrowe, jak również same wyznaniowe osoby prawne.

The place of faith-based legal persons in the public benefit organizations’ system

Abstract

By participating in the performance of public benefit tasks, faith-based legal persons make a significant contribution to the realization of the public good. The Act on Public Benefit and Volunteer Work, although it does not qualify these entities as non-governmental organi-zations, opens the way for them to exercise the same rights as non-governmental organizations. Taking into consideration the special mission of faith-based legal persons, the legislator applied legal structures adequate to their status, distinguishing them from non-governmental organizations. The aim of the article is to analyze the different legal regulations applicable to faith-based legal persons. The issue is of great importance from the perspective of applying the law, especially by state administration bodies, local governments, registry courts, as well as faith-based legal persons themselves.

Pobierz cały artykuł w formacie .pdf
0.040s / 2778.31 kB / 190 inc